K. G. Section

Mrs. Amritkaur Renu
SSC Montessary Training
Exp : 8 Yrs.
Mrs.Kala Kolhapure
MA B.Ed
Exp : 4 yr
Mrs. Megha Khogare
MSc B.Ed
Exp : 2 yr

Primary Section

Mrs. Sarojini Upare
SSC, D.Ed
Exp : 28 Yrs.
Ms. Asha Bahl
M.A. B.Ed
Exp : 15 Yrs.
Mrs. Anita Kulkarni
HSC, D.Ed
Exp : 15 Yrs
Mrs. Sanjeevani Gaware
MA B.Ed
Exp : 10 yr
Mrs. Sushma Patil
MA BP.Ed
Exp : 4 yr
Ms. Anjelina Borde
SSC D.Ed
Exp : 2 yr
Mrs. Sunita Paswan
MA B.Ed
Exp : 2 yr
Mrs. Apoorva Galande
BA D.Ed
Exp : 3 months
Mrs. Sapana Bangar
MA B.Ed
Exp : 11 months

Secondary Section

Mrs. Madhavi Godbole
B.Sc, B.Ed
Exp : 22 Yrs.
Mrs. Usha Kochhar
B.A, B.Ed
Exp : 35 Yrs.
Mrs. Surekha Kulkarni
B.A, B.Ed
Exp : 17 Yrs.
Mrs. Pallavi Nakka
MSc (Comp Sci)
Exp : 1 yr
Mrs. Mousami Bhattacharya
AB.Sc, B.Ed.
Exp : 17 Yrs.
Mrs. Bhakti Ankalgi
MSc B.Ed
Exp : 4 yrs
Mrs. Reshma Karale
BA B.Ed
Exp : 5 yrs
Mrs. Janhavi Nalawade
BSc B.Ed
Exp : 3 months

Honorary Teachers

Mrs. Vrushali Sinnarkar
B.A, B.Ed
Exp : 22 Yrs.
Mrs. Sangeeta Joshi
B.Sc, B.Ed
Exp : 5 Yrs.
Mrs. Parveen Vadgaonkar
M.A, B.Ed
Exp : 3 Yrs

Peon

Mrs. Chaya Kendale
-
Exp : 12 yrs
Mrs. Parvati Abnave
-
Exp : 16 yrs